Ιαν
11

«Σχέδια Βελτίωσης» – Δράσεις 4.1.1 & 4.1.3 του Υπομέτρου 4.1 του ΠΑΑ 2014-2020

Το πρόγραμμα στοχεύει στον εκσυγχρονισμό και την αναδιάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Ποιο αναλυτικά αφορά: Επενδύσεις ανέγερσης, επέκτασης, αποπεράτωσης, εκσυγχρονισμού, αναδιάρθρωσης, μείωσης κόστους παραγωγής και δημιουργίας οικονομιών κλίμακας, οι οποίες στοχεύουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των βιώσιμων γεωργικών εκμεταλλεύσεων (Δράση 4.1.1). Επενδύσεις αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ήλιος, αέρας, γεωθερμία κ.λπ.) για ιδία κατανάλωση, ορθής διαχείρισης αποβλήτων και υποπροϊόντων αλλά και αξιοποίησης τους για παραγωγή ενέργειας για ιδία κατανάλωση, οι οποίες στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος (Δράση 4.1.3). Οι δικαιούχοι του Προγράμματος: Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων εγγεγραμμένοι στο ΜΑΑΕ (Μητρώο Αγροτών & Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων) ως Επαγγελματίες Αγρότες. Συλλογικά Σχήματα

Login

[clean-login]

[clean-login-edit]

[clean-login-register]

[clean-login-restore]

×