«Σχέδια Βελτίωσης» – Δράσεις 4.1.1 & 4.1.3 του Υπομέτρου 4.1 του ΠΑΑ 2014-2020

Το πρόγραμμα στοχεύει στον εκσυγχρονισμό και την αναδιάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Ποιο αναλυτικά αφορά:

  • Επενδύσεις ανέγερσης, επέκτασης, αποπεράτωσης, εκσυγχρονισμού, αναδιάρθρωσης, μείωσης κόστους παραγωγής και δημιουργίας οικονομιών κλίμακας, οι οποίες στοχεύουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των βιώσιμων γεωργικών εκμεταλλεύσεων (Δράση 4.1.1).
  • Επενδύσεις αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ήλιος, αέρας, γεωθερμία κ.λπ.) για ιδία κατανάλωση, ορθής διαχείρισης αποβλήτων και υποπροϊόντων αλλά και αξιοποίησης τους για παραγωγή ενέργειας για ιδία κατανάλωση, οι οποίες στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος (Δράση 4.1.3).

Οι δικαιούχοι του Προγράμματος:

  • Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων εγγεγραμμένοι στο ΜΑΑΕ (Μητρώο Αγροτών & Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων) ως Επαγγελματίες Αγρότες.
  • Συλλογικά Σχήματα όπως Ομάδες Παραγωγών, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί κτλπ.

 

Α. Περίοδος, τρόπος και τόπος υποβολής αιτήσεων στήριξης.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να ενταχθούν στις Δράσεις 4.1.1 και 4.1.3 πρέπει να υποβάλλουν μία αίτηση στήριξης σε μία μόνο από τις 13 Περιφέρειες της Χώρας. Η αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr και εν συνεχεία, ως φυσικός φάκελος, στη ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας του φυσικού προσώπου ή της έδρας του νομικού προσώπου ή του συλλογικού σχήματος κατά το διάστημα από 21/12/2017 έως 2/4/2018.

 

Β. Επιλεξιμότητα Δικαιούχων.

  1. Οι υποψήφιοι δικαιούχοι φυσικά πρόσωπα, κατά την ημερομηνία υποβολής αίτησης στήριξης, πρέπει:

1.1. Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, να έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και να μην έχουν υπερβεί το 61ο έτος της ηλικίας τους.

1.2. Να έχουν υποβάλλει Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης κατά το έτος 2017.

1.3. Να έχουν την ιδιότητα του ενεργού γεωργού.

1.4. Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι.

1.5. Να μην είναι άμεσα συνταξιοδοτούμενοι από οποιοδήποτε ταμείο του εσωτερικού ή εξωτερικού, εξαιρουμένων των περιπτώσεων συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας.

1.6. Να μην εκτίουν ποινή φυλάκισης.

1.7. Επιπρόσθετα για τη Δράση 4.1.1 να είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίες αγρότες ή να είναι Νέοι Γεωργοί του Υπομέτρου 6.1.

  1. Οι υποψήφιοι δικαιούχοι νομικά πρόσωπα του εμπορικού δικαίου, κατά την ημερομηνία υποβολής αίτησης στήριξης, πρέπει:

2.1. Να έχουν υποβάλλει Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης κατά το έτος 2017.

2.2. Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερα.

2.3. Να έχουν διάρκεια τουλάχιστον μέχρι τις 31-12-2028.

2.4. Να μην τελούν υπό πτώχευση, λύση, αναγκαστική διαχείριση, εκκαθάριση.

2.5. Επιπρόσθετα για τη Δράση 4.1.1 τα υποψήφια νομικά πρόσωπα του εμπορικού δικαίου πρέπει να έχουν κύρια δραστηριότητα την άσκηση της γεωργίας.

  1. Οι υποψήφιοι δικαιούχοι συλλογικά σχήματα του αγροτικού συνεταιριστικού δικαίου, όπως ομάδες παραγωγών, οργανώσεις παραγωγών, αγροτικοί συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών και ΚΟΙΝΣΕΠ, κατά την ημερομηνία υποβολής αίτησης στήριξης, πρέπει:

3.1. Να είναι εγγεγραμμένοι και ενήμεροι στο οικείο μητρώο, όπως αυτό ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

3.2. Να έχουν εξουσιοδοτήσει ένα φυσικό πρόσωπο να λειτουργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος για τους σκοπούς του προγράμματος.

3.3. Να έχουν διακριτή λογιστική διαχείριση στην περίπτωση που το συλλογικό σχήμα υπάγεται στο καθεστώς άλλου νομικού προσώπου.

3.4. Να εμφανίζουν, τις τρεις προηγούμενες χρήσεις από το έτος υποβολής, κερδοφόρο μέσο όρο αποτελεσμάτων προ φόρων και αποσβέσεων και μέσο κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των 30.000 ευρώ. Από τον περιορισμό αυτό εξαιρούνται όσα συλλογικά σχήματα συστάθηκαν εντός της προηγούμενης τριετίας από το έτος υποβολής τα οποία, για τους σκοπούς της παρούσας, θεωρούνται νεοσύστατα.

3.5. Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερα. Στην περίπτωση που το συλλογικό σχήμα υπάγεται στο καθεστώς άλλου νομικού προσώπου, τότε η υποχρέωση αφορά το νομικό πρόσωπο στο οποίο υπάγεται.

3.6. Να μην τελούν υπό πτώχευση, λύση, αναγκαστική διαχείριση, εκκαθάριση. Στην περίπτωση που το συλλογικό σχήμα υπάγεται στο καθεστώς άλλου νομικού προσώπου, τότε η υποχρέωση αφορά το νομικό πρόσωπο στο οποίο υπάγεται.

 

Γ. Επιλέξιμες Δαπάνες.

  1. Επιλέξιμες επενδύσεις στο πλαίσιο της Δράσης 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης»:

1.1. Ίδρυση, μετεγκατάσταση, ανέγερση, επέκταση, αποπεράτωση και εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών.

1.2. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού.

1.3. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών φυτειών των οποίων η εγκατάσταση δεν γίνεται με τη χρήση σπόρου.

1.4. Περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων και περίφραξη φυτειών.

1.5. Αγορά καινούργιου ανθοκομικού αυτοκινήτου.

1.6. Αγορά καινούργιου μελισσοκομικού αυτοκινήτου.

1.7. Αγορά και εγκατάσταση Η/Υ και λογισμικού διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης, εξοπλισμού επικοινωνιών και γραφείου.

1.8. Γενικές Δαπάνες.

  1. Επιλέξιμες επενδύσεις στο πλαίσιο της Δράσης 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος»:

2.1. Επενδύσεις που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ, η περίφραξη και η διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου για την εξυπηρέτηση των επενδύσεων της κατηγορίας.

2.2. Επενδύσεις που συμβάλλουν στη διαχείριση των αποβλήτων υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της γεωργικής εκμετάλλευσης, δεξαμενές, η αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού διαχείρισης αποβλήτων, η περίφραξη και η διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου για την εξυπηρέτηση των επενδύσεων της κατηγορίας.

2.3. Γενικές Δαπάνες.

 

Δ. Οικονομική στήριξη

Τα όρια του αιτούμενου προϋπολογισμού των αιτήσεων στήριξης είναι:

Α. Για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα για τη δράση 4.1.1 τα 500.000,00€ ευρώ και για τη δράση 4.1.3 τα 200.000,00€.

Β. Για τα συλλογικά σχήματα για τη δράση 4.1.1 τα 1.000.000,00€ ευρώ και για τη δράση 4.1.3 τα 500.000,00€.

Η ένταση ενίσχυσης για τις δράσεις 4.1.1 και 4.1.3 ανέρχεται έως 85% του αιτούμενου προϋπολογισμού ανάλογα με την κατηγοριοποίηση των δικαιούχων και των Περιφερειών ως εξής:

 

ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ & ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ & ΚΡΗΤΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ & ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗ
Ο Δικαιούχος: α) δεν έχει υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας, διαθέτει επαρκεί επαγγελματικά προσόντα2 και ικανότητες και εγκαθίσταται για πρώτη φορά σε γεωργική εκμετάλλευση αυτής ή β) έχει εναχθεί ως δικαιούχος μέτρων Νέων Γεωργών (ΠΑΑ), την τελευταία πενταετία. 80% 70% 60% 60% 50%
Δικαιούχοι σε ερεινές περιοχές3. 75% 60% 60% 60% 50%
Δικαιούχοι σε περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα3. 75% 50% 50% 50% 40%
Δικαιούχοι σε κανονικές περιοχές 75% 50% 50% 40% 40%
Συλλογικές επενδύσεις στο σύνολο των περιοχών. 85% 60% 60% 60% 60%
1 Περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και Νησιά Θάσος, Σαμοθράκη, Σποράδες, Κύθηρα, Αντικύθηρα, Αμολιανή, Γαύδος και νησιά περιφερειακής ενότητας Εύβοιας, εξαιρούμενης της Εύβοιας.

2 Κάτοχος Πτυχίου – Τίτλου σπουδών Γεωτεχνικής κατεύθυνσης επιπέδου ≥3 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων.

3 Βάσει της οδηγίας 81/645/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως ισχύει κάθε φορά.

Εδώ μπορείτε να δείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του προγράμματος: Σχέδια Βελτίωσης

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα γραφεία της εταιρείας μας.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Φιλοθέου Α’ 8, 72 200, Ιεράπετρα

Τηλ.: 2842-304950

Fax.: 2842-304949

E-mail: info@bicofcrete.gr

Website: www.bicofcrete.gr

Facebookwww.facebook.com/BICofCRETE/