Από το 2016 και βλέπουμε τα προγράμματα

Η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας παραδέχεται ότι θα απαιτηθούν πάνω από 18 μήνες για πλήρη έναρξη της περιόδου 2014-2020

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ)

Περίπου τον ερχόµενο Ιούλιο αναµένεται η έγκριση του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης, δηλαδή ένα χρόνο µετά την επίσηµη υποβολή του στην Κοµισιόν, σύµφωνα µε την προϊσταµένη της µονάδας προγραµµατισµού και αξιολόγησης της ΕΥ∆ ΠΑΑ, που συµµετέχει στην κατάρτισή του. Όπως αναφέρει, οποιοδήποτε νέο µέτρο προχωρήσει πριν από την τελική έγκριση, θα γίνει µε ρίσκο της κυβέρνησης, καθώς εντέλει µπορεί να µην πάρει το «πράσινο φως». Προς το παρόν, ο ελληνικός φάκελος βρίσκεται στη διαδικασία της πρώτης διαπραγµάτευσης όπου αποστέλλονται σχόλια και παρατηρήσεις από την Κοµισιόν πάνω στο προσχέδιο, προκειµένου τελικά να προχωρήσει η σύνταξη των υπουρ- γικών αποφάσεων για την αναλυτική περιγραφή των µέτρων και να αρχίσουν να τρέχουν οι προκηρύξεις. Γενικότερα οι κυριότερες νέες παρεµβάσεις σύµφωνα µε τις τελευταίες πληροφορίες κι όπως αποτυπώθηκαν στο υποβληθέν πρόγραµµα για την Περίοδο 2014-2020 είναι οι εξής:

Μέτρο 6.2: Εκκίνηση µη γεωργικής επιχειρηµατικής δραστηριότητας στις αγροτικές περιοχές µε προϋπολογισµό 50.000.000 ευρώ. Προβλέπει παροχή κεφαλαίου έως 50.000 ευρώ σε φυσικά και νοµικά πρόσωπα (και γεωργών και µέλη αγροτικού νοικοκυριού) για την κάλυψη ισόποσων επιλέξιµων δαπανών σχετικά µε την ανάπτυξη µη γεωργικής επιχειρηµατικής δραστηριότητας εντός αγροτικών περιοχών.

Μέτρο 6.3: Ενισχύσεις εκκίνησης επιχείρησης για την ανάπτυξη µικρών γεωργικών εκµεταλλεύσεων προϋπολογισµού 22.000.000 ευρώ. Χορήγηση κεφαλαίου έως 15.000 ευρώ σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα) για την ανάπτυξη συναφών γεωργικών δραστηριοτήτων σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που αφορούν την ιδιότητα του δικαιούχου όσο και αξιολόγηση αντίστοιχου επιχειρηµατικού σχεδίου.

Μέτρο 8.2: Εγκατάσταση και συντήρηση γεωργοδασοκοµικών συστηµάτων 16.000.000 ευρώ. Οι ενισχύσεις καλύπτουν το κόστος εγκατάστασης µε συγκεκριµένα είδη και µπορεί να χορηγείται ετήσια πριµοδότηση ανά εκτάριο για την κάλυψη των δαπανών συντήρησης, για περίοδο µέγιστης διάρκειας πέντε ετών.

Μέτρο 14: Καλή µεταχείριση ζώων προϋπολογισµού 30.000.000 ευρώ. Το µέτρο ενισχύει µόνο το πρόσθετο κόστος και το διαφυγόν εισόδηµα σε αντιστάθµιση των ενεργειών καλής µεταχείρισης των ζώων. ∆απάνες που αφορούν επενδύσεις δεν είναι επιλέξιµες στο πλαίσιο αυτού του Μέτρου.

Μέτρο 16: Δράσεις Συνεργασίας µεταξύ Οµάδων Παραγωγών µε επιχειρήσεις, συµβούλους, πανεπιστήµια και ερευνητικά ιδρύµατα για την υλοποίηση καινοτόµων επιχειρηµατικών σχεδίων. Η Κοινοτική συµµετοχή των δράσεων αυτών ανέρχεται περίπου στα 117 εκατ. ευρώ.

Μέτρο 17: Διαχείριση κινδύνων προϋπολογισµού 10.000.000 ευρώ. Το µέτρο περιλαµβάνει την χρηµατοδοτική συνεισφορά στα ασφάλιστρα ασφαλιστικών συµβολαίων έναντι των οικονοµικών απωλειών.

Agenda_Άρθρο για προγράμματα

Τι γίνεται με τις δράσεις του παλιού ΠΑΑ;

Υπό νέο καθεστώς θα τρέξουν τα «γνωστά» µέτρα

Εκτός από τα νέα Μέτρα που προβλέπονται στο ΠΑΑ 2014-2020 διατηρείται η γνωστή παλέτα των προγραµµάτων όπως τα Σχέδια Βελτίωσης, η Μεταποίηση, Νέοι Αγρότες και Υπηρεσίες Συµβούλων, ωστόσο προβλέπονται διαρθρωτικές αλλαγές ως προς την υλοποίηση των συγκεκριµένων δράσεων. Συγκεκριµένα για τα Σχέδια Βελτίωσης προβλέπεται να είναι µικρά και ευέλικτα, ανοικτά καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους µε σκοπό να αποφεύγονται οι πολύ φιλόδοξοι και ογκώδεις φάκελοι που καθιστούν δύσκολη και γραφειοκρατική τη διαδικασία των εγκρίσεων και απαιτούν µεγάλο χρόνο απασχόλησης των υπηρεσιών. Όσον αφορά το µέτρο των Νέων Αγροτών, εδώ θα επιλεγούν οι λίγοι και καλοί και τα χρήµατα που θα µπορούν να εισπράξουν σαν πριµ πρώτης εγκατάστασης θα είναι πολλά, υπολογίζονται σε 40.000 ευρώ για την πενταετία, και ικανά να συµβάλουν στη δηµιουργία µιας βιώσιµης αγροτικής εκµετάλλευσης Πρωταγωνιστικός θα είναι ο ρόλος και των συµβούλων γαι τους οποίους προβλέπονται κονδύλια 124 εκατ. ευρώ, τα οποία θα χρησιµοποιηθούν για την επιµόρφωσή τους αλλά και τη δηµιουργία τέτοιων υπηρεσιών.

Πηγή: Εφημερίδα Agrenda