Αντικείμενο Εργασιών

Το Αγροτικό Κέντρο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας Κρήτης, ως μη  κερδοσκοπικός οργανισμός, σκοπός του είναι η παροχή συμβουλευτικών, εκπαιδευτικών και επιχειρηματικών υπηρεσιών, και το αντικείμενο των εργασιών του είναι η παροχή συμβουλευτικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών, στον Πρωτογενής, Δευτερογενή και Τριτογενή Τομέα της οικονομίας.

Ο σχεδιασμός που συνίσταται, στην δομή, την στελέχωση και την λειτουργία του, βασίζεται σε τρείς κυρίως άξονες που είναι οι εξής:

  • Το Business Innovation Center (ως κέντρο συντονισμού)
  • Η Θερμοκοιτίδα Αγροτικών & Επιχειρηματικών Μονάδων
  • Το Κέντρο Διαδραστικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης

Το Business Innovation Center είναι ο ιθύνων νους, καθώς αποτελεί την επικεφαλής Συμβουλευτική Μονάδα του όλου εγχειρήματος, του οποίου το έργο  επικουρείται αφενός, από την Μονάδα της Θερμοκοιτίδας, όπου θα ενθαρρύνονται και θα αναπτύσσονται καινοτόμες επιχειρήσεις, κυρίως προς την κατεύθυνση νέων επιχειρηματιών, που θα κληθούν να αναπτύξουν παραγωγικά τις ιδέες τους και αφετέρου, από το Κέντρο Διαδραστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, που θα λειτουργεί παράλληλα με τους άλλους δύο πυλώνες του επιχειρησιακού σχεδιασμού, προσφέροντας συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση, σε όλους τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες τόσο της περιοχής, και γενικότερα στην Περιφέρεια Κρήτης, με συνεχείς και επαναλαμβανόμενους κύκλους εκπαίδευσης και σεμιναρίων κατάρτισης, που θα καλύπτουν δραστηριότητες από τον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα της οικονομίας, ιδιαιτέρως των δραστηριοτήτων ενδιαφέροντος της Κρήτης.

Το Business Innovation Center θα δώσει τεχνική υποστήριξη στις νέες, αλλά και στις υφιστάμενες επιχειρήσεις, θα προσπαθήσουν να αξιοποιήσουν την δυνατότητα ένταξης τους, σε Εθνικά και κυρίως Ευρωπαϊκά προγράμματα και θα λειτουργεί σαν Μέντορας των αντίστοιχων επιχειρηματιών.

Η Θερμοκοιτίδα θα περιλαμβάνει καινοτόμες επιχειρήσεις από τον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα, διαφόρων θεματικών ενοτήτων και  δραστηριοτήτων, στις οποίες κατά κύριο λόγο θα περιλαμβάνονται μονάδες επεξεργασίας και μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, στα οποία υπάρχει στρατηγικά συγκριτικό πλεονέκτημα στην Ιεράπετρα και την ευρύτερη περιοχή, καθώς και  δημιουργία clusters παραγωγών αγροτικών προϊόντων με σκοπό την από κοινού οργάνωση των εξαγωγών τους.

Επίσης θα μπορεί να περιλάβει επιχειρήσεις που θα δίνουν τεχνική βοήθεια σε τουριστικές επιχειρήσεις της περιοχής.

Επιπλέον, η εν λόγω Θερμοκοιτίδα προσφέρεται και για την εγκατάσταση κοινωνικών επιχειρήσεων με βάση το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού 2007 – 2013 και ειδικότερα τις Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για ευάλωτες ομάδες (ΤοπΕΚΟ).