ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΦΕΤ)

Το B.I.C. Κρήτης – Αγροτικό κέντρο καινοτομίας & επιχειρηματικότητας κρήτης, διοργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα για τις «Βασικές Αρχές Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων»

Σε ποιους απευθύνεται:

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους εμπλέκονται με τον χειρισμό τροφίμων, σε επιχειρήσεις που ασκούν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες δραστηριότητες: παρασκευή, μεταποίηση, παραγωγή, συσκευασία, αποθήκευση, μεταφορά, διανομή, διακίνηση και προσφορά προς πώληση ή διάθεση τροφίμων. Απευθύνεται επίσης σε υπευθύνους εταιρειών που εμπλέκονται και σχετίζονται με την τροφική αλυσίδα (π.χ. εταιρείες συμβούλων, εταιρείες μυοκτονιών, κατασκευαστών εξοπλισμού, εταιρείες συσκευασίας κλπ.).

Περιγραφή:

Τα προγράμματα αυτά αποσκοπούν στη διασφάλιση της ποιότητας, την παραγωγή ασφαλών προϊόντων και την προστασία του καταναλωτή σύμφωνα με τον Κανονισμό 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων. Τα προγράμματα επιπέδου 1 αφορούν κατάρτιση απλών χειριστών σε γενικά θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων. Η ελάχιστη διάρκεια είναι 10 ώρες. Ο ΕΦΕΤ καθορίζει το ελάχιστο περιεχόμενο των προγραμμάτων, εγκρίνει και ελέγχει την υλοποίησή τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, διενεργεί τη διαδικασία αξιολόγησης και εκδίδει τα σχετικά πιστοποιητικά.

Θεματικές ενότητες:

ΗΜΕΡΑ 1η :

  1. Εισαγωγή στην ασφάλεια τροφίμων
  2. Μικροοργανισμοί και χαρακτηριστικά αυτών
  3. Τροφοδηλητηριάσεις και η παρεμπόδισή τους
  4. Ατομική υγιεινή και συμπεριφορά του χειριστή τροφίμων

ΗΜΕΡΑ 2η

  1. Το Εργασιακό Περιβάλλον
  2. Πρακτικές καθαρισμού
  3. Κοινά μιάσματα και έλεγχος αυτών
  4. Νομοθεσία υγιεινής τροφίμων

με την επιτυχή περάτωση του σεμιναρίου θα εκδίδονται από το BIC Κρήτης Βεβαιώσεις Παρακολούθησης Εκπαιδευτικού Προγράμματος 1 οι οποίες δεν αντικαθιστούν ουτε υποκαθιστούν την επίσημη βεβαίωση την οποία και θα εκδίδει ο ΕΦΕΤ και θα αποστείλει απ’ευθείας στου Δικαιούχους μετα την επιτυχή περάτωση της προβλεπόμενης διαδικασίας (εξετάσεις). Οι εξετάσεις σύμφωνα με την ΥΑ 14708/10-08-2007/ΦΕΚ1616/Β/17-08-2007 θα γίνονται σε χρόνο και σε σημεία που θα καθορίζονται από τον ΕΦΕΤ.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 130 ευρώ, συμπ. ΦΠΑ & κόστους συμμετοχής εξετάσεων ΕΦΕΤ.

 

Στο link όπου ακολουθεί μπορείτε να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας για συμμετοχή στο σεμινάριο: ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο:

B.I.C. Κρήτης

Τηλ 2842.304950, Φαξ: 2842.304949,

Email: info@bicofcrete.gr, Φιλοθέου Α’ 8, 72 200, Ιεράπετρα.