Υποδομές αντιμετώπισης κινδύνων κλιματικής αλλαγής στην Περιφέρεια Κρήτης

Έργα υποδομής για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων, έργα προστασίας από τη διάβρωση των ακτών, έργα προστασίας δασικών περιοχών από πυρκαγιές.

Σε ποιους απευθύνεται

 • Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
 • Περιφέρεια Κρήτης
 • Δήμοι Περιφέρειας Κρήτης
 • Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης – Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ)
 • Λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα

Περίοδος υποβολής

από 12/1/2017 έως 31/3/2017

Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ. Τα συνοδευτικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των καθαρών εσόδων, εφόσον απαιτείται, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf. Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ) ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Δ. Μποφώρ 7, Ηράκλειο 712 02 τις ώρες 09:00 έως 15:30, συνημμένα στην υπογεγραμμένη αίτηση χρηματοδότησης.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Κρήτης

Όροι και προϋποθέσεις

Η ηλεκτρονική πρόταση στο ΟΠΣ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης χρηματοδότησης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 • Αίτηση Χρηματοδότησης
 • Τεχνικό Δελτίο Πράξης
 • Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του δικαιούχου
 • Απόφαση Αρμόδιου Συλλογικού Οργάνου για την υποβολή της πρότασης
 • Εγκριτικές αποφάσεις μελετών
 • Πίνακας αποτύπωσης των αναγκαίων, τεχνικών υποστηρικτικών μελετών και της ωρίμανσης Πράξης
 • Πίνακας αποτύπωσης των αδειών και εγκρίσεων του συνόλου της πράξης και του βαθμού προόδου αυτής
 • Δελτίο Ενεργειών Ωρίμανσης και Υποχρεώσεων Πράξης
 • Διοικητική Ικανότητα / Επάρκεια οργανωτικής δομής
 • Διοικητική Ικανότητα / Διαδικασίες διαχείρισης και υλοποίησης έργων
 • Επιχειρησιακή ικανότητα / Επάρκεια ομάδας έργου
 • Επιχειρησιακή ικανότητα / Εμπειρία στην υλοποίηση συναφών έργων
 • Τεχνική Περιγραφή και Προϋπολογισμός Δημοπράτησης
 • Προγραμματική σύμβαση, εφόσον απαιτείται
 • Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης, εφόσον απαιτείται
 • Υπολογισμός των καθαρών εσόδων για Πράξεις που παράγουν έσοδα, εφόσον απαιτείται
 • Τεύχη Δημοπράτησης (Σχέδιο ή Εγκεκριμένα Τεύχη), εφόσον απαιτείται
 • Έκθεση τεκμηρίωσης εξασφάλισης της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία, εφόσον απαιτείται.
 • Λοιπά έγγραφα: α) Το σύνολο των απαιτούμενων μελετών και αδειοδοτήσεων (ανάλογα με τη φύση της πράξης), β) Έκθεση Τεκμηρίωσης Σκοπιμότητας Αναγκαιότητας Υλοποίησης Πράξης.

Προϋπολογισμός

€ 5.434.789

 

Πηγή: www.espa.gr