Αποτελεσματικής λειτουργίας των υφιστάμενων έργων επεξεργασίας και αποχέτευσης λυμάτων

Ενίσχυση δράσεων ελέγχου της αποτελεσματικής λειτουργίας των υφιστάμενων έργων επεξεργασίας και αποχέτευσης λυμάτων. Έλεγχοι των όρων διάθεσης των υγρών αποβλήτων των τυροκομείων. Έλεγχοι λειτουργίας των εξατμισοδεξαμενών απόθεσης των υγρών αποβλήτων των ελαιοτριβείων.

Σε ποιους απευθύνεται

Περιφέρεια Κρήτης

Περίοδος υποβολής

από 9/1/2017 έως 29/12/2017

Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ. Τα συνοδευτικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των καθαρών εσόδων, εφόσον απαιτείται, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf. Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ) ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Δ. Μποφώρ 7, Ηράκλειο 71202 τις ώρες 09:00 έως 15:30, συνημμένα στην υπογεγραμμένη αίτηση χρηματοδότησης.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Κρήτης

Όροι και προϋποθέσεις

Η ηλεκτρονική πρόταση στο ΟΠΣ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης χρηματοδότησης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 • Αίτηση Χρηματοδότησης
 • Τεχνικό Δελτίο Πράξης
 • Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του δικαιούχου
 • Απόφαση Αρμόδιου Συλλογικού Οργάνου για την υποβολή της πρότασης
 • Τεχνική Περιγραφή και Προϋπολογισμός Δημοπράτησης
 • Τεύχη Δημοπράτησης (Σχέδιο ή Εγκεκριμένα Τεύχη)
 • Δελτίο Ενεργειών Ωρίμανσης και Υποχρεώσεων Πράξης
 • Διοικητική Ικανότητα / Επάρκεια οργανωτικής δομής
 • Διοικητική Ικανότητα / Διαδικασίες διαχείρισης και υλοποίησης έργων
 • Επιχειρησιακή ικανότητα / Επάρκεια ομάδας έργου
 • Επιχειρησιακή ικανότητα / Εμπειρία στην υλοποίηση συναφών έργων
 • Λοιπά έγγραφα: α) Στοιχεία που τεκμηριώνουν τη συμμόρφωση της πρότασης με το Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης (GR13) (έγγραφο από την αρμόδια Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης). β) Eγκεκριμένες μελέτες με συνημμένα όλα τα τεύχη και σχέδια, καθώς και τις εγκριτικές τους αποφάσεις (ανάλογα με τη φύση της πράξης). γ) Aπαιτούμενες άδειες και τις εγκρίσεις (ανάλογα με τη φύση της πράξης).

Προϋπολογισμός

€ 230.000

 

Πηγή: www.espa.gr