Σύνταξη – επικαιροποίηση Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης και Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στην Περιφέρεια Κρήτης

Σύνταξη – επικαιροποίηση Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης και Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στην Περιφέρεια Κρήτης

Κατά τη σύνταξη του σχεδίου και την εκπόνηση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, θα εντοπίζονται οι υδατικοί πόροι που θα καλύψουν τις ανάγκες ύδρευσης σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, θα υιοθετούνται εγκαίρως τα κατάλληλα μέτρα προστασίας και θα σχεδιάζονται τα απαραίτητα εξωτερικά υδραγωγεία σε προκαταρκτικό επίπεδο. Επίσης θα περιλαμβάνεται τουλάχιστον προκαταρκτική μελέτη Ασφάλειας Νερού σύμφωνα με την οδηγία 98/83/ΕΚ περί πόσιμου νερού ή εφόσον υπάρχει θα ενσωματώνεται στο σχέδιο. Τα σχέδια αυτά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις προβλέψεις των Σχεδίων Διαχείρισης για την κατάσταση των υδατικών συστημάτων και των προγραμμάτων μέτρων. Η υλοποίηση της δράσης αφορά τα κύρια αστικά κέντρα του νησιού Ηράκλειο, Χανιά, Ρέθυμνο, Γάζι, Χερσόνησο, Μάλια, Αγ. Νικόλαο, Ιεράπετρα και Σητεία.

Σε ποιους απευθύνεται

 • ΔΕΥΑ Ηρακλείου
 • ΔΕΥΑ Ρεθύμνου
 • ΔΕΥΑ Χανίων
 • ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου
 • ΔΕΥΑ Σητείας Λασιθίου
 • Δήμος Ιεράπετρας
 • ΔΕΥΑ Χερσονήσου
 • ΔΕΥΑ Αγίου Νικολάου

Περίοδος υποβολής

από 9/1/2017 έως 29/12/2017

Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ. Τα συνοδευτικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των καθαρών εσόδων, εφόσον απαιτείται, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf. Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ) ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Δ. Μποφώρ 7, Ηράκλειο 712 02 τις ώρες 09:00 έως 15:30, συνημμένα στην υπογεγραμμένη αίτηση χρηματοδότησης.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Κρήτης

Όροι και προϋποθέσεις

Η ηλεκτρονική πρόταση στο ΟΠΣ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης χρηματοδότησης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 • Αίτηση Χρηματοδότησης
 • Τεχνικό Δελτίο Πράξης
 • Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του δικαιούχου
 • Απόφαση Αρμόδιου Συλλογικού Οργάνου για την υποβολή της πρότασης
 • Τεχνική Περιγραφή και Προϋπολογισμός Δημοπράτησης
 • Τεύχη Δημοπράτησης (Σχέδιο ή Εγκεκριμένα Τεύχη)
 • Δελτίο Ενεργειών Ωρίμανσης και Υποχρεώσεων Πράξης
 • Διοικητική Ικανότητα / Επάρκεια οργανωτικής δομής
 • Διοικητική Ικανότητα / Διαδικασίες διαχείρισης και υλοποίησης έργων
 • Επιχειρησιακή ικανότητα / Επάρκεια ομάδας έργου
 • Επιχειρησιακή ικανότητα / Εμπειρία στην υλοποίηση συναφών έργων
 • Λοιπά έγγραφα: α) Στοιχεία που τεκμηριώνουν τη συμμόρφωση της πρότασης με το Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης (GR13) (έγγραφο από την αρμόδια Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης). β) Εγκεκριμένες μελέτες με συνημμένα όλα τα τεύχη και σχέδια, καθώς και τις εγκριτικές τους αποφάσεις (ανάλογα με τη φύση της πράξης). γ) Απαιτούμενες άδειες και τις εγκρίσεις (ανάλογα με τη φύση της πράξης).
 • Προγραμματική σύμβαση, εφόσον απαιτείται.

Προϋπολογισμός

€ 600.000

 

Πηγή: www.espa.gr